Wist U....

"Durft u het werkelijk aan om dit artikel eens helemaal aandachtig te lezen"?

Ik wil het met u hebben over gebeurtenissen die honderden jaren geleden voorzegd zijn en deze gebeurtenissen zullen voorafgaan aan de wederkomst van Jezus Christus voor Zijn Gemeente en wat daarna, hier op aarde zal gaan gebeuren met de mensen die achterblijven. Alle voorspellingen betreffende de eerste komst van Jezus Christus (meer dan 300 voorspellingen) zijn voor 100% letterlijk uitgekomen en ze zijn ook nog zeer nauwkeurig controleerbaar. Er wachten nog zeer vele voorspellingen wat betreft de 2e komst.

Eén van die voorspellingen is, dat Israël terug zal keren in het land Kanaän. Dit zien wij vanaf 1948 met onze eigen ogen gebeuren. Jezus Christus heeft gezegd, dat dit een belangrijk teken is voorafgaande aan Zijn wederkomst. Een ander belangrijk teken zegt, dat het net zo zal zijn, als het was in de dagen van Noach. Er was in die dagen een enorme doorbraak van het occultisme. Dat is de omgang van mensen met de geestenwereld.

En wat zien en horen wij heden ten dagen om ons heen?
Hoevelen zoeken hun heil niet bij: magnetiseurs, helderzienden, astrologen, spiritisten, horoscopen e.d. Hoeveel aandacht krijgen programma's als Uri Geller, Char en de zoveelste "bel-TV" waarbij uw toekomst wordt belicht middels tarrotkaarten. En de gekte omtrent de huilende madonna's. Occultisme is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Net zoals het was in de dagen van Noach.

En het teken wat aangeeft dat het een zelfde tijd zal zijn als in de dagen van Lot. In die dagen vierde homofilie hoogtij. En wat zien wij vandaag de dag? Er gebeurt precies hetzelfde. Er staat immers geschreven: "Op dezelfde wijze als het geschiede in de dagen van Lot". Er zal ook een geweldige grote geestelijke macht opstaan. De Islam is sinds Israël terug is in haar land, ontwaakt. Overal schieten moskeeën als paddestoelen uit de grond.

Welke gebeurtenis staat vlak voor de deur volgens de voorspellingen?
Dat is het plotseling verdwijnen van vele mensen van deze aarde. Het is de opname van de Gemeente, voorzegd in o.a. Johannes 14:2-3 en in 2 Thess. 2:1-17. En uit deze enorme verwarring, paniek en chaos zal een wereldleider opstaan, die op de aarde wereldvrede brengt. ("het witte paard" uit Openbaring 6:2) Hij zal overal rust en vrede brengen en hij zal als start, een vredesverdrag met Israël sluiten en de tempel herbouwen te Jeruzalem.

Deze tijd wordt genoemd: "de ure der verzoeking". Deze leider (de antichrist) zal de mensen verbazen; hij zal lammen laten lopen, zieken genezen, blinden laten zien en doden opwekken, en zal dit veelal doen in Jezus naam; evenzo ook zijn wegbereiders.Hij zal de mens verplichten om een merkteken (microchip?) te nemen en de mensen zullen dit heel gemakkelijk accepteren. Het wordt gezien als de perfecte creditcard, men kan het niet meer verliezen en vervalsing is uitgesloten. Hij zal het allemaal zo mooi en simpel weten te brengen. Echter, zonder dit merkteken kan men straks niets meer kopen of verkopen.

En indien men het teken weigert, dan zal men gedood worden. Dus zo mooi en simpel is het in werkelijkheid niet! Velen zullen dit teken weigeren omdat zij dit herkennen en zullen dan tot wedergeboorte gaan komen, mede dank zij de Joodse zendelingen, de 144.000 Joodse Evangelisten uit de stammen van Israël. (Openbaring 7).

Wat staat er geschreven over dit merkteken. Is het accepteren hiervan nu werkelijk zo verschrikkelijk? 
Lees wat er staat in Openbaring 14:9-11: "En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.".

Dit Schriftgedeelte zegt het klaar en duidelijk. Wanneer u de Here Jezus niet persoonlijk kent en wanneer u Zijn genade ook nu eventueel afwijst, dan kan ik u alleen maar zeggen: buig dan straks nooit voor die wereldleider en accepteer straks nooit zijn merkteken. Geef uw hart en leven aan Jezus, sterf liever straks met de naam van Jezus op uw lippen. Want er staat: "En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle EEUWIGHEID". Lees goed; in alle EEUWIGHEID, er is geen einde in de hel.

Wat zal er nog meer op aarde gaan gebeuren?
Ongeveer 3½ jaar na de opname van de Gemeente, zal de vrede van de wereld weggenomen worden. "Het rode paard" uit Openbaring 6:4 zal dan uitmarcheren, die van Godswege de macht hiervoor krijgt. ("de Grote Verdrukking"). Hij zal niet alleen een oorlog beginnen van het ene land tegen het andere, maar ook van volk tegen volk. Ontzettend zal het wezen. De vrede zal dan van de aarde weggenomen worden, opdat men elkander zal afslachten. Er wordt niet gesproken over elkaar doden, maar van "afslachten".

Daarna zal "het zwarte paard" mogen komen uit Openbaring 6:5-6. Deze zal hongersnood brengen, want de voedingsmiddelen zullen zorgvuldig worden afgewogen, alsof het goud is. Talrijke passages in het Oude Testament brengen het wegen van voedsel met schaarste in verband. Ontstellend is het, dat een dagrantsoen tarwe een schelling zal kosten, dat in de Bijbel gelijk staat met het totale dagloon van de doorsnee arbeider. Met andere woorden, gemiddeld genomen zal iemand tijdens "de grote verdrukking" zijn hele salaris van elke dag moeten uitgeven aan alleen maar eten. Olie en wijn waren in de dagen van Johannes reeds luxe artikelen. Tegen de ruiter op het zwarte paard wordt gezegd, dat hij daaraan geen schade mag brengen. Zij zijn dus zeer verleidelijk aanwezig.

Openbaring 6:7-8: "En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. ". Vlak achter "het rode" en "zwarte paard" volgt "het grauwe paard", met zijn grimmige medewerker Hades, het dodenrijk. Het gaat boven mijn begrip, te denken, dat de vernietiging van een vierde deel van de totale wereld bevolking een kwestie is van dagen. Volgens de bevolkingsstatistieken zullen dat meer dan een miljard mensen zijn.

Het is vandaag de dag, nu juist niet de godsdienstige wereld, die ons waarschuwt dat de wereld op een chaos aanstuurt. Profeten, tussen aanhalingstekens, in de academische-, wetenschappelijke- en politieke wereld, vertellen ons hetzelfde. Computers vertellen bij herhaling, dat zonder een totale verandering van de fundamentele waarde en doelstellingen op individueel, nationaal en op wereldniveau, er geen kans bestaat om de internationale catastrofe te vermijden.Dit alles staat de mens hier op aarde te wachten, wanneer hij nu het verzoenende bloedoffer van Jezus Christus afwijst. God schenkt ons nog steeds genade in Jezus Christus, net zoals in de dagen van Noach. De ark was toen de enige redding. Zij die daar niet in geloofden, kwamen allemaal om. Vandaag is Jezus Christus uw enige redding

De kernvraag is: wat is er gebeurd?
Genesis 2:16-17: "En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. ". Wij allen kunnen niet voor God verschijnen, want wij zijn zondaars. Is daar een bewijs van? Ja, wij gaan allemaal dood en dat is het bewijs! Wij zijn de dood schuldig, omdat iedereen naar het beeld van Adam is geschapen, de gevallen mens. Veel mensen denken dat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Maar zij vergissen zich, kijkt u maar eens in Genesis 5:3: "Adam leefde (na de zondeval) honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.." Wij zijn dus beelddragers van de zondige mens, met als keihard bewijs, wij gaan allemaal dood. En of u nu goed leeft of kwaad, u gaat uiteindelijk dood, wat het gevolg is van de zonde. Om los te komen van de boom van de kennis van goed en kwaad, de dood, moet u

OPNIEUW GEBOREN WORDEN.

In Johannes 3:3-7 staat het bekende verhaal van Jezus met de hoog in aanzien zijnde Schriftgeleerde Nicodemus. En laten wij deze Nicodemus nu eens als voorbeeld plaatsen in die tijd als Jood en in onze tijd als een nette kerkganger.

Nicodemus TOEN: Nicodemus NU:
was een religieuse Jood is een gelovige
ging altijd naar de synagoge gaat altijd naar de kerk
leefde als een goede Jood leeft als een goed gelovige
was besneden is gedoopt
hield zich aan de wet houdt zich aan de kerkleer

En tegen deze zeer gelovige Nicodemus, Jezus zei: Johannes 3:3: "Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien." En in vers 5-7: "Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden."

Hoe gaat deze wedergeboorte dan?
Col 2:11-12: "In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt." Het is met Christus gekruisigd zijn (1) (het hardop uitgesproken gebed); het is met Hem begraven worden in de doop (2), en het is in Hem, door de Heilige Geest, uit het (water)graf op te staan als een wederom geborene (3). Alles wat God doet is altijd in een drievoud!

En de besnijdenis gaat d.m.v. een hardop uitgesproken gebed. Erken voor God dat u een zondaar bent. Vraag God of hij u uit de macht van satan wil verlossen. Of Jezus met Zijn bloed u wilt reinigen van alle zonden. En dat Hij u een nieuw leven, Zijn leven wil geven. Vraag of Hij binnen wil komen in uw hart en leven.

Deze keuze van wedergeboorte bepaalt hoe u in de eeuwig leven zult zijn.

 

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl