Wist U....

"Het zuurdesem"


Matt.13:33: "Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was".

Wat wordt dit Schrift­woord vaak verkeerd verstaan en uitgelegd! Het wordt altijd gebruikt als een beeld van de evangelieboodschap; het zuurdesem wordt dan voorgesteld als het evangelie van Jezus Christus; het deeg is dan de wereld en het zuurdesem moet in de hele wereld gebracht worden, waardoor de hele wereld tot Christus zal komen, en zo moet Zijn Rijk komen.

Dit beeld wordt hiermee precies op z'n kop gezet, omdat men geen rekening houdt met het Woord van God. Zij zijn blind, want zij doen het misschien wel met een oprecht hart, maar kennen de Schriften niet. Men stelt het voor, dat het zuurdesem het evangelie is, de verkondiging van Jezus Christus en dat wil zeggen, dat Jezus Christus, die de Reine, de Onbevlekte, in Wie geen bederf is, genomen wordt onder het beeld van bedorven meel; en de wereld die bedorven is door de zonde, wordt als een goed deeg genomen. Het komt er dan eigenlijk op neer, dat door de verkondiging van Christus de hele wereld bedorven zou worden!

Wat is nu de goede betekenis van deze gelijkenis? In heel de Schrift is het zuurdesem het beeld van bederf, van zonde, valse leer, boosheid, onoprechtheid, ge­veinsdheid en het witte meel het beeld van Christus. Waar gaat het hierom? Er staat in vers 33: "Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed".

Er staat niet voor niets dat het drie maten meel zijn. In die dagen had men in Israël geen bakker, maar iedere huisvrouw moest haar eigen brood bakken. Dit deed zij meestal in de morgen, maakte het deeg klaar en deed er het zuurdesem in. Maar dat wordt hier in de tekst niet bedoeld, want dan zou er niets verkeerds inzitten, omdat het gewone brood met zuurdesem klaargemaakt mocht worden.

Het gaat hier om die drie maten meel en als wij de Schrift onderzoeken, wat dit betekent, dan zien wij, dat dit de hoeveelheid is, die God ingesteld had voor het spijsoffer dat op Zijn altaar moest komen. Het spijsoffer moest altijd uit drie maten fijn meel bestaan, daar het een offer was aan God, en God is de Drie-eenheid. Drie maten fijn meel is een efa. Wat heeft God in het Oude Testament ingesteld omtrent dat spijsoffer? Dit moest niet alleen bestaan uit drie maten meel, maar daar mocht absoluut geen zuurdesem inkomen, wel moest het met olie over­goten worden.

En dat is het beeld van de Heilige Geest, waarbij een weinig zout toegevoegd moest worden als beeld van het bederfwerende. Maar nu vinden wij hier, dat deze vrouw iets doet, wat zij niet mag. In de NBG vertaling komt het niet zo uit, want hier staat, dat zij het in drie maten meel deed, maar in de Staten Vertaling staat, dat zij het er in verborg. Zij deed het dus stiekem en niemand mocht het zien. Als een vrouw haar brood klaar maakt, mag iedereen het zien; maar deze vrouw deed hier iets, wat God streng verboden had, wat zij niet mocht doen, daar zij het zuurdeeg verborg in het spijsoffer Gods. Zij deed twee geweldige overtredingen: zij deed iets, wat zij niet mocht doen, namelijk zuurdeeg in het spijsoffer doen en zij deed iets niet, wat zij wel moest doen, namelijk olie er over gieten.

Deze vrouw, die Jezus Christus hier neemt in één der zeven gelijkenissen, is het beeld van de afvallige Christelijke wereldkerk, die in Openbaring de hoer wordt genoemd, het laatste Babylon. Wat beduiden dan deze drie maten meel? Dat is niet de wereld, maar de Gemeente, die een spijsoffer is, het Lichaam van Christus. Deze vrouw heeft vele valse leringen in de officiële kerken op verborgen wijze gebracht, terwijl de olie van de Heilige Geest onthouden werd. Het gevolg is, dat het hele deeg tenslotte doorzuurd is. En dit leert het Profetische Woord ons duidelijk, dat de zichtbare Christelijke kerk aan het einde doortrokken zal zijn met allerlei valse leringen. Zien wij dit momenteel niet? Is daar niet de rechtzinnige leer van de Farizeeën, die een leer is zonder leven?

Is er ook niet de leer van de Sadduceeën, de vrij­zinnigen, die de opstanding en de maagdelijke geboorte verloochenen, die om het schep­pingsverhaal lachen en het bespotten? Is niet de lering van de wet in de Christelijke kerken een voornaam punt? Men kan overal een wet van maken, onder andere ook van de Bijbelse doop, zodat men zegt; als je niet groot gedoopt bent, ga je verloren, omdat alleen de grote doop je lid maakt van de Gemeente. Maar ook dit is een valse leer en iemand een wet opleggen. Al is men groot gedoopt en ondergedompeld, maar het leven van Christus is niet in deze persoon, dan baat het niets.

Ook maakt men van de Nieuw Testamentische gemeentebouw een wet. Het zijn alle Bijbelse waarheden die ik volledig onderschrijf, maar zij moeten voortkomen uit het Leven van Christus. Ik geloof in het ontvangen van de Heilige Geest, ik geloof in de geestesgaven, en ook in het spreken in tongen en de uitleg ervan; maar dit moet geen wet zijn van: je moet met de Geest gedoopt zijn of je moet in tongen spreken of je moet profeteren. Want dan is dit uit het vlees, en dan komt de duivel erbij, die klaar staat om ook een tongentaal te geven.

Zo zien wij, hoe vandaag heel de Christelijke kerk in al haar facetten doortrokken is van een zuurdesem van valse leringen, huichelarij en ook van politiek. Wat wordt er veel Christelijke politiek bedreven! Er staat niet voor niets over deze eind­fase van de wereldkerk beschreven in Openbaring 17, als de grote hoer, maar bovendien als het grote Babylon, en dat betekent, dat het een geestelijke en politieke macht is. Wij zien dus duidelijk, wat zuurdeeg is.

Dank God, dat het Profetische Woord al gezegd heeft, wat het einde van dit zuurdesem zal zijn. Er staat hierover veel ge­schreven in Zacharia 5:5-11: "Hierop kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen op en zie, wat daar naar voren komt. Ik vroeg: Wie is dat? Hij antwoordde: Dat is een efa (hier zien we de efa, de maat die gelijk is aan drie maten, waar het spijsoffer mee afgemeten moest worden), die daar naar voren komt. Hij vervolgde: Zo zien zij er uit in het ganse land. En zie, het loden deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de efa. (Hier zien wij de vrouw­ met de drie maten). En hij zeide: Dat is de goddeloosheid. (hier horen wij duidelijk, wat het is, wat zich voor de waarachtige kerk uit­geeft, is de goddeloosheid).

Toen wierp hij haar in de efa neer en wierp het loden ge­wicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik (hier lezen wij het oordeel dat komt) en zie, twee vrou­wen kwa­men naar voren, met de wind in haar vleugels; zij hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij die efa? Hij antwoordde mij: Naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats". Sinear is Babel.

Zij wordt naar Babel gebracht, het laatste Babel om daar voor haar (niet voor de Here Jezus) een huis te bouwen; dat is de wereldkerk. Jezus bouwt Zijn huis en zij bouwt haar huis. De Schriften zijn duidelijk, mits wij deze maar onderzoeken.

Wij vinden in Ex. 12, dat daar de opdracht van God komt in vers 15:"Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurd eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid".

God zegt, dat wij alle zuurdeeg uit ons huis zullen verwijderen zeven dagen lang. Zeven is hier weer een totaliteit en dit houdt in, dat zolang wij, gelovigen in Christus, hier in dit sterfelijke lichaam zijn en zolang de Heer vertoeft te komen voor Zijn Gemeente, wij iedere dag moeten afleggen het oude zuurdesem maar niet uit eigen kracht, maar door iedere dag het Lam te eten, want het Lam drijft het oude zuurdesem eruit. Maar toch moeten wij daarbij iets doen, wij moeten het uit het huis brengen.

 

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl