Wist U....

"Kwast = in het Hebreeuws "Tjitsit"
Een artikel van W. Vlak

In het OT (beter is het Oude Verbond) was er die bloedvloeiende vrouw, die zo begerig was om Jezus het Vleesgeworden Woord aan te raken. Men vermoedt dat ze alleen maar de kwast aanraakte van Zijn opperkleed. Er zijn 4 kwasten (alle windrichtingen van de wereld, oost, west, zuid en noord), aan iedere hoek van het kleed één.

Kwast = in Hebr. "Tjitsit", met getalswaarde 600. De kwast bestond uit 8 (getal van vernieuwing) witte draden, waarin 5 knopen waren gelegd. Samen komen we dan aan 618. Dit is het aantal Joodse wetten die ze gemaakt hadden. Waaraan niemand kon voldoen! Hooguit aanraken.

Het geloof als een mosterdzaadje zou voldoende zijn als je de Here Jezus in je hart hebt en Hem aanraakt (beter: Hij raakte mij aan). Naast het geloof in Jezus, moest die vrouw zelf de wet en de gedragsregels doorbreken om als vrouw een Rabbi te benaderen. Om als vrouw voor te dringen en de mannen opzij te duwen. Zij steunde niet op al die wetten en ze liet zich niet leiden door boze geesten die haar minachten om haar onreinheid. Zij dacht aan psalm 23: Uw stok (steunen op Gods woord en gebod) en Uw staf (leiding door de Heilige Geest) vertroosten mij. Haar houding was in volkomen overgave: zij knielde en nam de laagste plaats in.

Zij is ons tot voorbeeld op Gods belofte: Wie zich zo vernedert, zal verhoogd worden. Niet door een mens of wetgeleerde, niet door een voorganger die woorden uit zijn hoofd had geleerd en niet uit zijn hart. Maar God Zelf verhoogt op Zijn tijd in Zijn plan met een ieder. Er ging kracht van Jezus uit, toen de vrouw Hem (de kwast van de zoom) aanraakte. Er gaat nog steeds kracht van onze Heer en Meester uit, als we tot Hem komen in overgave en vertrouwen. In ons gebed raken wij Hem aan in Zijn liefde. Wij leggen in gebed een hand op de troon der genade. God de Vader zegt dan: "Mijn Genade (Mijn Zoon) is u genoeg".

AMEN

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl