Wist U....

"Wet en Genade"
Een artikel van I.A. van Riemsdijk.

Het onderwerp is de wet van Mozes.

In de kerken wordt op de zondag nog altijd de wet voorgelezen. De wet van de Sinaï. Deze wet telt niet voor de wedergeboren Christenen. Men dient voor de ongelovigen het evangelie van de genade te verkondigen en voor de Gemeente (de wedergeboren Christenen) behoort men het evangelie van de heerlijkheid te verkondigen.

De geschreven wet is aan Mozes gegeven voor de "Joden".

Evenwel als men deze wet nooit gehoord heeft, dan leeft toch die wet in een ieder mens.  Men weet wat goed en kwaad is, in zijn hart.

Christus Jezus heeft de Joden geleerd, in Zijn rondgang hier op aarde, dat als men zelfs aan één gebod van die wet niet voldeed, men schuldig was aan de gehele wet!
De wet eist van de zondaar de vervloekingdood.

Deze wet is voor de mens een bedreiging. De mens zal daardoor weten, dat ieder mens een zondaar is en totaal niet kan bestaan voor God.
Hoe kan dat?

Eenvoudig voorbeeld.
Een snoeplustig kind, speelt en is geheel verdiept in zijn spel; dan is het spel belangrijker en de snoeplust is alleen latent aanwezig. Nu moet moeder even oma helpen en laat Jantje even alleen. Dan komt ze met een gebod. "Jan, mama gaat even oma helpen, blijf jij maar lekker spelen, maar denk erom van de koektrommel afblijven hoor"!

Wat gebeurt er nu?
De aandacht was eerst volkomen bij het spel, maar dat gebod om van de koektrommel af te blijven, prikkelt juist de snoeplust en de overtreding volgt.
De wet wordt een bedreiging!

Laten we wel heel duidelijk stellen:
Gods heilige wet is goed en voor eeuwig; laat dat goed tot ons doordringen. Deze wet bestaat voor eeuwig.
Alleen God heeft ons een onuitsprekelijke genade gave gegeven, in Jezus Christus.
Daar komen we nog op terug.

Deze wet werd op twee stenen tafelen geschreven door Gods hand en Mozes moest deze leggen in de Ark des Verbonds.

Deze werd meegedragen op de woestijn reizen van het Joodse volk met handbomen en overdekt, gedragen door de Levieten.

Waarom kwam God, in Jezus Christus, als mens op aarde?
Jezus, de zondeloze, Hij werd geboren uit een maagd, die door de Heilige Geest van God, de vrucht in haar schoot, tot leven riep.

Hij de zondeloze, (niet verwekt uit de wil van een man, een zondaar), deed na zijn doop in de Jordaan, waarbij de Heilige Geest als een duif op Hem neerdaalde.

Hij deed niet Zijn eigen werken, alleen die werken die de Vader Hem opdroeg; die Hij de Vader zag doen.

Een voorbeeld: 
Bij het bad in Bathséba, daar lagen vele geraakten, Hij genas er één en verdween.
De man wist niet eens wie hem genezen had. Waarom?

Als "God" zijnde in het vlees, kon Hij toch allen genezen!
Jezus verdween gelijk, omdat men Hem anders vast gehouden zou hebben en gedwongen om Zijn eigen werken te doen, allen genezen.
Dat wilde Hij niet, Hij deed alleen de werken van Zijn Vader.

Christus kwam in de tijd die God bepaald had, om de zonde der mensen door Zijn onuitsprekelijke genade gave, om voor de mensheid, de zonde als heerser over de mens, te vernietigen.

Jezus Christus werd voor ons beladen met de zonden der mensheid en moest om deze zonden, als eis van de wet Gods, de vervloekingdood sterven.
Want er staat geschreven: "Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt".

We kunnen doodeenvoudig niet beseffen, wat dat moet geweest zijn; beladen met de zonden der mensheid, roept Hij uit: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten".   

Die zondelast maakte dat God Hem moest verlaten.
Wanneer dit werkelijk tot ons bewustzijn doordringt; Hij de zondeloze, wordt beladen met onze zonden en komt van God verlaten, te hangen aan dat kruis; dan kunnen we niet anders dan op onze knieën zakken, en Hem danken voor die losprijs, die Hij voor ons betaalde.
De zonde der wereld werd gestraft met de dood.

De kerkleer is vaak: een mens is en blijft zondaar tot de dood. Nietwaar?
Als men deze leer blijft aanhangen, dan loochent men het verlossingswerk dat Christus volbracht.

Doch met Christus wordt uw en mijn zonden in Zijn lichaam gedood.
Het in dank aanvaarden van deze losprijs voor ons, dat Jezus voor ons alles volbracht;
om de zonde zijn kracht te ontnemen.
Wanneer we de losprijs van Zijn leven en bloed met ons gehele hart, in volle overgave, aannemen; dan komen we tot wedergeboorte.

We zijn in Zijn lichaam mede gekruisigd, gestorven en begraven; maar ook in Hem weder opgestaan, wedergeboren, een nieuw schepping.
En al leven we nog in het vlees; we kunnen zeggen met Paulus:
"ik leef niet meer, maar Jezus leeft in mij".

Als ons zondige vlees weer tracht de overhand te krijgen, mogen we tot Hem gaan en satan zeggen: "Wijk van mij, ik ben een kind van God, Jezus is mijn Heer"!
En de satan zal van u wijken!

Aanvaardt deze onuitsprekelijke genade gave van God, die Hij ons gaf in Jezus Christus.
Er leeft nu in ons een andere wet: "de wet des Levens".

Dankt God daarvoor.
Amen.

 

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl