Wist U....

"Vergelijkingen door Typen en beelden"


In het Oude Testament zijn typen en beelden, waarvan de betekenis in het plan Gods niet zo gemakkelijk is te onderscheiden en door een niet onderlegde lezer nooit verstaan wordt. Laten wij ter illustratie de geschiedenis nemen van Izaäk en Rebekka.

In deze geschiedenis is Abraham een beeld van God en Izaäk een beeld van Christus.

   1. Beiden, Izaäk en Christus, waren kinderen der belofte. (Gen. 15:4, Jes. 7:14)
   2. Beider geboorte werd vooraf aangekondigd. (Gen. 18:10, Luk. 1:30-31)
   3. Beiden kregen hun naam voor de geboorte. (Gen. 17:19, Luk. 1:31)
   4. Beider geboorte was in strijd met de natuur
    _______ Sara was onvruchtbaar. (Gen. 11:30)______
    _______Maria was maagd. (Matt. 1:18-20)________
   5. Beiden worden genoemd een enige zoon. (Gen. 22:2, Joh. 3:16, Hebr. 11:17)
   6. Beiden werden bespot en vervolgd door hun eigen bloedverwanten. (Gen. 21:9-10, Gal. 4:28-29, Matt. 27:29)
   7. Noch Izaäk, noch Christus had de wet overtreden dat ze geofferd moesten worden. (Gen. 22:2, Matt. 27:24)
   8. Zoals Izaäk het hout droeg waarop hij zou sterven, zo droeg Christus Zijn eigen kruis. (Gen. 22:6, Joh. 19:17)
   9. Zoals Izaäk "gewillig" naar het altaar ging, zo ging Christus gewillig naar het kruis. (Gen. 22:9, Joh 10:17)
   10. Beiden waren ogenschijnlijk verlaten door hun vader. (Gen. 22:12, Matt. 27:46)
   11. Beiden stonden op uit de dood door de opstanding. (Hebr. 11:17-19, Matt. 28:6)

In beide gevallen kwam God tussenbeide.

Eliëzer is het beeld van de Heilige Geest.

  1. Zoals Eliëzer een dienstknecht was van Abraham, zo is de Heilige Geest een "Dienstknecht van God".
  2. Zoals Eliëzer gezonden werd naar Haran om een bruid te verkrijgen voor Izaäk, zo is de Heilige Geest van de hemel gezonden om een bruid voor Christus te verwerven.
  3. Zoals Eliëzer pas gezonden werd om een bruid voor Izaäk te verwerven nadat deze "als type"geofferd was, zo werd de Heilige Geest pas gezonden om een bruid voor Christus te verwerven na Zijn dood en opstanding.
  4. Zoals Eliëzer niet over zichzelf sprak, maar over de zoon van zijn heer, zo spreekt de Heilige Geest niet over Zichzelf maar over Christus.
  5. Zoals Eliëzer met aandrang sprak, zo spreekt de Heilige Geest met aandrang.
  6. Zoals Eliëzer door de kostbare geschenken die hij Rebekka gaf de rijkdom van zijn heer openbaarde, zo geeft de Heilige Geest ons een voorsmaak door Zijn Gaven van wat er is weggelegd voor de Bruid van Christus, de Gemeente.
  7. Toen Eliëzer Rebekka's toestemming had om Izaäk's bruid te worden, nam hijzelf haar mee terug. Hij zond haar niet heen terwijl hijzelf achterbleef bij haar familie. Zo zal de heilige Geest, wanneer de Bruid, de Gemeente, klaar is, teruggaan naar de hemel samen met haar.

Rebekka is een beeld van de Bruid van Christus.

   1. Zoals Rebekka Eliëzer geloofde en toegaf aan zijn pleiten, zo gelooft de Gemeente en geeft toe aan het pleiten van de Heilige Geest.
   2. Zoals Rebekka gewillig was om te scheiden van haar verwanten ter wille van Izaäk, zo is de gelovige gewillig om te scheiden van zijn verwanten ter wille van Jezus.
   3. Zoals Eliëzer onderweg naar Izaäk Rebekka alles vertelde over zijn heer Izaäk en wat er voor haar was weggelegd, zo vertelt ons de Heilige Geest op onze aardse pelgrimsreis wat ons te wachten staat wanneer wij onze Izaäk - Jezus - zullen ontmoeten.
   4. Zoals Rebekka een heidense bruid was, zo is de Gemeente van Christus een heidense bruid. Hoewel Rebekka wel verwant was aan Izaäk, was zij een heiden, want hoewel Abraham de eerste Hebreeër was, waren zijn verwanten heidenen. De Joden immers zijn afstammelingen van Juda, de vierde zoon van Abrahams kleinzoon Jacob.
   5. Zoals Rebekka niet door verdrukking hoefde te gaan voordat zij haar huis verliet om naar Izaäk te gaan, zo zal de Gemeente niet door de verdrukking hoeven te gaan voor zij Jezus zal ontmoeten.
   6. Zoals Izaäk zijn tent verliet en het veld inging om Rebekka te ontmoeten, zo zal Jezus nederdalen uit de hemel om Zijn bruid, de Gemeente, in de lucht te ontmoeten.
   7. Zoals het "tegen het vallen van de avond" (1e nachtwake) was toen Izaäk Rebekka ontmoette, zo zal het ook tegen het einde van deze bedeling zijn dat Jezus Zijn Gemeente ontmoet.

Sommige "typen" hebben een dubbele toepassing. Neem de profeet Jona. Jezus gebruikt het opslokken van Jona door een "grote vis" en na drie dagen levend uitgespuwd worden, als een "beeld" van Zijn eigen opstanding uit het graf van Jozef van Arimathea. (Matt. 12:40) Maar Jona is ook een beeld van het Joodse volk.

   1. Jona werd geroepen en gezonden om te gaan prediken tot een heidense stad, Ninevé. Zo werden de Joden geroepen en heengezonden om te prediken tot de heidenvolken.
   2. Jona is ongehoorzaam en vlucht. Zo faalden ook de Joden in hen zending voor de heidenen.
   3. Jona werd vanwege zijn ongehoorzaamheid overboord gegooid. Zo zijn de Joden verstrooid onder de volkeren.
   4. Jona werd op wonderbaarlijke wijze bewaard in de buik van de vis. Zo zijn de Joden nooit opgegaan in de volken maar zichzelf gebleven.
   5. Jona kreeg berouw in zijn "graf" in de buik van de vis. Zo zullen de Joden hun verloren toestand betreuren in het "kerkhof der volken".
   6. Jona werd weer op het land teruggezet. Zo worden de Joden weer teruggebracht naar hun eigen land.
   7. Jona ontving een "tweede roep" en gehoorzaamde. Zo zullen de Joden een tweede gelegenheid krijgen om te gaan getuigen en zijn zullen gehoorzamen.

Nog een persoon die een "type"uitbeeldt.

Jozef, een beeld van Christus.

   1. Jozef was de "beminde" van zijn vader. Jezus eveneens.
   2. Jozef werd naar zijn broeders gezonden. Jezus eveneens.
   3. Jozef zijn broeders weigerden hem te ontvangen. Jezus broeders ontvingen Hem ook niet.
   4. Jozef werd door zijn broeders verkocht. Jezus eveneens.
   5. Jozef werd ten onrechte beschuldigd en veroordeeld en hetzelfde gebeurde met Jezus.
   6. Jozef werd "begraven" in de gevangenis en de Here Jezus werd begraven in het graf van Jozef van Arimathea.
   7. Jozef werd "opgewekt" uit de gevangenis en verhoogd om met Farao op de troon te zitten; evenzo werd Jezus opgewekt en verhoogd op Zijn Vaders troon.
   8. Jozef op de troon werd uitdeler van brood voor hongerend Egypte; zo is Jezus op Zijn Vaders troon het "Brood des Levens", voor een ondergaande wereld.
   9. Na Jozefs verhoging kreeg deze een bruid uit de heidenen; zo zal Jezus een heidense bruid krijgen, de Gemeente.
   10. Nadat Jozef zijn bruid had gekregen kwam er hongersnood voor zijn broers en zij kwamen tot hem om koren; evenzo zullen de Joden - Jezus broeders - zich, nadat Hij Zijn Bruid gekregen heeft, tot Hem wenden gedurende de tijd van Jacobs benauwdheid, de Grote Verdrukking, om hulp te krijgen.
   11. Jozef herkende zijn broeders de eerste keer, maar zij kenden hem niet; zo kende Jezus Zijn broeders toen Hij de eerste keer kwam, maar zij kenden Hem niet.
   12. Jozef maakte zichzelf aan zijn broeders bekend toen zij de "tweede keer"kwamen; zo zal Jezus herkend worden als Hij de tweede keer komt.
   13. Nadat Jozef zichzelf bekend gemaakt had aan zijn broers, gingen zij heen om overal te verklaren dat hij leefde en de "redder der wereld" was; zo zullen de Joden, wanneer Jezus Zich aan hen geopenbaard heeft, bekend maken dat Hij leeft en "de Redder der mensheid" is.
   14. Jozef deed zijn broers en hun families wonen in het land Gosen; evenzo zal Jezus de Joden op  nieuw doen   wonen in het land Kanaän.

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl