Wist U....

"Maranatha, Jezus komt!"


De Opname zal niet alleen de gelovigen van de ongelovigen scheiden, maar ook de echtgenoten van hun vrouwen, broeders van zusters, vrienden van vrienden. In Luc. 17:34-36 staat: "Ik zeg u. in die "nacht"  zullen er twee in "een bed" zijn, de één zal aangenomen de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de één zal aangenomen, en andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn, de één "zal aangenomen, de andere achtergelaten worden". Twee in bed wordt gezegd met betrekking op de nacht. Twee malende wordt gezegd met betrekking op de morgen. Twee op de akker wordt gezegd met betrekking op de middag.

Hieruit blijkt, dat de Opname op hetzelfde tijdstip over de gehele wereld zal plaatsvinden, zoals de Apostel het zegt: "in een punt des tijds", dat wil zeggen in een oogopslag. De Opname zal de meest opzienbare gebeurtenis van deze tijd zijn. En daar het in een punt des tijds geschieden zal en op hetzelfde tijdstip over de gehele aarde, zal dat gedeelte van de wereld, dat niet slaapt, getuigen zijn van dit feit. Echtgenoten zullen ontwaken en hun vrouwen, die Christen waren, missen. Broeders en zusters zullen vermist worden, geliefde kinderen afwezig, en een enkele echte Christen zal achter gelaten worden.

Menig trouwe werknemer zal zich niet op zijn werk melden. De wereld zal ontwaken tot de bevestiging van het feit, dat de Bijbel de Waarheid is en dat de zo zeer verworpen leer van de "Komst van de Heer om Zijn Heiligen te vergaderen" niet berustte op een fantastische verklaring van de Schrift. "Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon de mensen zijn. Want Zoals in in (die) dagenvoor de zonvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam." (Matt. 24:37-39).

Dat wil zeggen dat de mensen eten en drinken, trouwen en ten huwelijk geven, kopen en verkopen, planten en bouwen zullen. Indien het in de zomer zal zijn, zullen de boten en wagens en parken gevuld zijn met genotzuchtigen. Indien het zal zijn in het midden van de week, en gedurende de zaken uren van de dag, zullen de winkels en kantoren gevuld zijn met mensen, en de straten van de stad vol mannen en vrouwen en kinderen.

Plotseling zal uit de Hemel een geluid gehoord worden, als een luide donderslag. De mensen zullen rennen naar de deuren en vensters en zij zullen omhoog kijken om te zien, wat er gebeurd is. Voor de grote menigte zal het een ontstellend en schrikaanjagend geluid zijn, maar voor velen zal het zijn: de stem des Heren. Maar wanneer de mensen zich hersteld zullen hebben van hun verbaasde en verschrikte toestand, zullen zij ontdekken, dat er vele mensen vermist worden. Overal zal verwarring heersen.

In het begin zal de gehele gebeurtenis een mysterie zijn, totdat iemand, die gehoord of gelezen heeft van de opname van de Heiligen zal begrijpen wat er heeft plaats gevonden en de situatie zal verklaren. Maar één van de verrassingen van die dag zal zijn, dat zo vele naamchristenen en onder hen, vele predikanten en christelijke leiders, achtergelaten zullen worden.

En velen, die men niet kende als Christen, weggenomen zullen zijn. Daarna zullen de mensen zich in het onvermijdelijke schikken. Met uitzondering van enkelen, die berouw zullen voelen en zich tot God zullen wenden, zal de grote massa zich verharden en slechter zijn dan te voren. Velen, die hun geliefden zullen missen, zullen verbitterd worden.

Daar nu de Heilige Geest met de Opgestanen en de Heiligen mee gegaan zal zijn en het zout van de aarde verwijderd zal zijn, zal er niets meer zijn, wat de snelle degeneratie en het zedelijk verderf zal tegenhouden van hen, die achtergelaten zullen zijn, en alle soorten zonden, ongerechtigheid en wereldgezindheid zullen toenemen en de weg plaveien voor de openbaring van de antichrist. Onder zijn regering zal de wereld snel rijpen voor het oordeel.

Zie de films; LEFT BEHIND 1,2 en 3

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl