Wist U....

"Wat wij als gelovigen in Jezus Christus"


Geliefde kinderen, familieleden en vrienden, Wij verwachtten volgens het profetische Woord (de Bijbel), dat de Gemeente van Jezus Christus spoedig zou worden opgenomen. Allen, die Jezus Christus waarachtig toebehoren, zullen in één ogenblik van deze aarde worden weggenomen en naar de hemel zijn gebracht.

Dit staat vermeld in de Bijbel: 1 Tessalonicenzen 4:15-17: "Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen".
Als jullie merken dat wij spoorloos verdwenen zijn, dan heeft deze opname plaats gevonden en tal van christenen, die waarachtig de Here toebehoorden en alle kinderen, zullen zijn verdwenen van deze aarde. Wat kunnen jullie nu verwachten. Ten eerste zal men naar een oorzaak zoeken en waarschijnlijk met vreemde ideeën aankomen zoals: "Ufo's hebben de aarde aangevallen en mensen ontvoerd", "buitenaardse wezens hebben de oorlog verklaard" of "de nucleaire straling heeft de mensen doen verdwijnen". Men zal een reden, hoe dan ook, opgeven, maar jullie weten nu de werkelijke reden. (zie 1 Tess. 4:15-17).


2 Tessalonicenzen 2:8 zegt: "Dan (na de opnamen) zal de wetteloze (de antichrist)zich openbaren". Lees ook Openbaring 13 goed. De antichrist (waarschijnlijk "Messias" genaamd) zal met Israël een vredesverdrag sluiten. Hij zal ook over de hele wereld (valse) vrede brengen. Ook tussen Israël en de Palestijnen komt vrede. Hij zal de tempel van Salomo doen herbouwen op de berg Moria te Jeruzalem. Deze wereldvrede duurt ongeveer 3½ jaar. Hij zal ook met bedrieglijke tekenen en wonderen komen. Hij zal blinden laten zien, lammen laten lopen, zieken genezen en zelfs doden opwekken. Laten jullie je daardoor a.u.b. niet misleiden; dit is de tijd van de "ure der verzoeking" (Openb 3:10; Matt. 24:24). Daarna zal God wraak uitoefenen (Micha 5:14), omdat men Zijn zoenoffer Jezus Christus heeft afgewezen. Het is vreselijke voor jullie, om deze tijd mee te moeten maken! (de Grote Verdrukking).
 
De tijd die nu voor jullie gaat komen, zal een korte tijd zijn, slechts 7 jaar in totaal. Het zal beginnen met het openbaar worden van de antichrist. Lees Openbaring 6:2: "En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen". De antichrist mag erop uittrekken. De valse wereldvrede verkondigen en bewerkstelligen. Sommige denken dat het hier gaat om Jezus Christus, maar dat kan nooit. Op het kruis van Golgota heeft de Here uitgeroepen: "Het is volbracht".
 
Waarom zou Jezus dan moeten uittrekken om te overwinnen? Vergelijk maar eens Openbaring 6:2 met Openbaring 5:5 en Matteüs 28:18. Neen, het gaat hier om de antichrist, die de wereld een vrede voorhoudt die geen vrede is. Kijk maar om je heen, de roep naar vrede, de roep naar een grote leider, de grote vredesmarsen, de pendeldiensten van de diplomaten voor de vrede, zelfs Israël zal met de antichrist een vredesverbond sluiten. Is de wereld niet rijp voor de wereldvrede brenger, de antichrist.

Ja, maar de Here Jezus Christus is toch de Vredevorst? Natuurlijk is dat zo, en de antichrist is als wereldvrede brenger een leugen! Maar wat staat er in 2 Tessalonicenzen 2:11: "En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven". Men zal de antichrist geloven en niet de waarachtige Vredevorst Jezus Christus.
 
Achter het witte paard volgt het rode paard. Lees Openbaring 6:4: "En een tweede, een rossig (Staten Vertaling zegt rood) paard kwam, en hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven". In vers 4 staat: "en hem werd een groot zwaard gegeven". Vanuit het Grieks betekent dit: "Slachtmes". Dat wil zeggen, dat deze wereldoorlog een ontzettende grote slachtpartij zal gaan worden, ongekende wapens, die het mensdom letterlijk zullen afslachten. En wij weten dat dit rode paard met zijn berijder reeds op stal staat.
 
Of weten wij niet, dat de atoomarsenalen klaar liggen, ondanks de zogenaamde wereldvrede; wie heeft ze niet? De hele wereld is door de duivel betoverd, en hij weet dat zijn tijd zeer kort is. De duivel weet dat zijn einde nabij is en hij heeft geen illusies meer, dat hij de strijd nog zal winnen, want hij is overwonnen op het kruis van Golgotha. Hij zet alles op alles, om zoveel mogelijk mensen mee te trekken in z'n eigen ondergang en als hij kon, zou de hele schepping inderdaad totaal vernietigd en onbewoonbaar worden. Maar God regeert, Zijn Koninkrijk kome!
 
Openbaring 6:5b-6: "En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn". De weegschaal wijst op voedselschaarste, want de voedingsmiddelen zullen zorgvuldig, alsof het goud is, worden gewogen. Talrijke passages in het Oude Testament brengen het wegen van voedsel met schaarste in verband. Ontstellend is, dat een dagrantsoen tarwe een schelling zal kosten, dat in de Bijbel gelijk staat met het totale dagloon. Met andere woorden, gemiddeld genomen zal iemand tijdens de Grote Verdrukking zijn hele salaris van een dag moeten betalen, om voedsel voor zichzelf te kunnen kopen. Olie en wijn waren in de dagen van Johannes luxe artikelen. Klaarblijkelijk zullen deze nog steeds voorradig zijn, want er mag geen schade aan aangebracht worden. Zeer verleidelijk, maar bijna niemand kan deze artikelen kopen.

Openbaring 6:8: "En ik zag, en zie, een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde". Vlak achter het tweede en derde paard volgt het vale paard, met zijn grimmige medewerker Hades, het dodenrijk.
Het gaat boven het menselijke begrip, dat de vernietiging van een vierde deel van de totale wereldbevolking een kwestie van dagen is. Volgens de huidige bevolkingsstatistieken zullen dit meer dan een miljard mensen zijn. Wanneer jullie over deze verschrikkelijke oordelen Gods nadenken, en dan verder lezen over de andere zegels, de bazuinen en de schalen (Openb. 8, 9, 10 en 16), die de wereld zullen treffen, dan geeft dat geen enkele voldoening. Het moet jullie juist aanvuren om deze boodschap uit te dragen, dat God in een alternatief heeft voorzien, Jezus Christus.

Openbaring 6:9-10: "En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: "Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?"  Dit zijn de mensen, die tijdens de Grote Verdrukking tot het waarachtige geloof zijn gekomen; en wij hopen dat jullie daar ook bij zijn. Zij zullen het geloof in Jezus tijdens de Grote Verdrukking met de dood moeten bekopen.
Openbaring 7:3-4: "Breng geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls". Hier zien wij, dat Israël haar taak, van ± 2000 jaar geleden, weer opneemt. Als verzegelde dienstknechten moeten zij het evangelie van het Koninkrijk Gods wederom gaan prediken. En het Woord spreekt hier heel duidelijk over de kinderen Israëls. Luister naar hen, zij zijn de enige die het Evangelie van Jezus Christus zuiver zullen predeken!

Wat enorm belangrijk is te weten! Openbaring 13:16-18: "En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest (de antichrist), of het getal van zijn naam heeft". "wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig".

De antichrist zal iedereen aan zich binden door dat merkteken, zodat iedereen geregistreerd staat. Zonder het merkteken is men niet instaat iets te kopen of te verkopen. Men kan zonder dit merkteken niet leven. De technologie betreffende zo'n merkteken is reeds voorhanden. Het is een chip ter grootte van een rijstkorrel. In de dierenwereld is dit al lang ingeburgerd. Bij b.v. honden en katten is het een normaal verschijnsel. In de paardensport kan men onmogelijk op een wedstrijd uitkomen, wanneer het paard niet gechipt is.

Eveneens wordt dit op zeer grote schaal reeds bij mensen toegepast. Velen zullen het accepteren, want het is de ideale oplossing tegen diefstal, vervreemding en vervalsing. Men kan er mee kopen en verkopen, zonder dat er geld aan te pas komt. Nu is het nog vrijwillig, maar straks zal een ieder, die het merkteken weigert, gedood worden door die wereldleider. Het zal voor jullie een keuze worden, het merkteken accepteren of ter dood worden gebracht.

Wat is het gevolg als jullie het merkteken accepteren? Openbaring 14:9-11: "Indien iemand het beest aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt".
Dit Schriftgedeelte zegt het klaar en duidelijk. Weiger a.u.b. en buig nooit voor die wereldleider of voor z´n beeld en accepteer nooit en te nimmer het merkteken. Want anders staat jullie te wachten wat in Openbaring 14 geschreven staat. Sterf liever de marteldood, wordt liever toegevoegd tot de grote schare onder het altaar, die in de Grote Verdrukking gedood worden. Want er staat geschreven: "de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden". Het is meervoud, er is geen einde aan!  Een ieder die het merkteken heeft ontvangen, zal geworpen worden in de poel des vuurs, waar ook satan en de valse profeet in geworpen zal worden. (Openbaring 19:20).

Wanneer jullie het merkteken niet accepteren (doe dat nooit) en jullie geven je leven aan de Here Jezus Christus, dan zullen wij jullie terugzien bij de grote schare van martelaren, die uit de Grote Verdrukking komen om dan óók voor de Troon van het Lam te staan. Ga op je knieën en spreek hardop tot de Here Jezus. Het volgende gebed is een gebed, wat jullie zouden kunnen bidden;

Here Jezus, ik besef dat ik een zondaar ben, want ook ik ben een sterveling, hetgeen een gevolg is van de zonde. Om mij vrij te kopen uit de macht der zonde, heeft U voor mij betaald met Uw leven en Uw bloed. Ik ben mij ervan bewust, dat U de enige bent die recht heeft op de rest van mijn leven. Ik realiseer mij, dat ik dan niet meer van mezelf kan zijn, maar dat ik dan Uw eigendom zal zijn. Dat wil ik ook en daarom geef ik mij volkomen aan U over. Here Jezus, wilt U nu in mijn hart en leven komen.
Amen.

Deze keuze is een kwestie van leven of dood in de eeuwigheid. Zoek contact met de Israëlische zendingen, zoek zeer voorzichtig contact met medegelovigen. Maar wees uitermate voorzichtig, vertrouw slechts een enkeling. Zelfs je beste vrienden zullen je verrader blijken te zijn. Bid dagelijks tot God, vraag Zijn wijsheid, lees de Bijbel zoveel mogelijk. Vertrouw de autoriteiten en de kerkleiders niet. Zijn zijn ook nu nog hier op aarde, omdat zij de mensen een vals evangelie hebben verkondigd. Lees maar in Openbaring 3: 14-22.

Moge de God van Israël jullie bijstaan en kracht geven in deze vreselijk moeilijke tijd! Er is gelukkig ook nog een heerlijk vooruitzicht voor jullie, wanneer jullie stand houden. Openbaring 7:9-10 en 7:13-17: "Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het Lam!"!
"En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen die bekleed zijn met de witte gewaden en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de Grote Verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel, en Hij, Die op de troon gezeten is, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen afwissen".

Zie de film; Thief in the Night!

Bijbelstudie Centrum – wistu@bijbelstudiecentrum.nl