Vraag en Antwoord

“Volgens een cursist kloppen de geslachtsregisters in Mattheüs en Lukas niet met wat de Rabbijnen zeggen. De aantallen kloppen volgens hen niet.”

Lucas 3:23-28: ""En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef, de zoon van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, de zoon van Maat, de zoon van Mattatias, de zoon van Semein, de zoon van Josek, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, de zoon van Isai, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salma, de zoon van Nachson, de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van Reu, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksad, de zoon van Sem, de zoon van Noach de zoon van Lamech, de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God".

Lucas was een arts en dus een ontwikkeld man. Hij was naar menselijke maatstaven dus zeer goed bedreven in het vaststellen van feiten. Zie Lucas 1:1-3: "Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus".

Lucas werd geïnspireerd door de Heilige Geest, zoals de gehele Bijbel geschreven is, dus mogen wij vaststellen dat de Rabbijnen, die dit afwijzen, Bijbelkritiek leveren. Zie uitleg over Bijbelkritiek bij het seminar "de Ure der Verzoeking". (dat is het woord van satan, die van den beginne af aan deze werkwijze hanteert)

Matt. 1:1-16: "Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai, Isai verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia,  Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiel, Sealtiel verwekte Zerubbabel,  Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt".

Naast de inspiratie van de Heilige Geest was Matteüs een bekwame man om registers bij te houden als "tollenaar". Hij was in die dagen een soort boekhouder, die alles heel goed kon noteren.

Daarnaast zit er in dit hoofdstuk ook een Goddelijke aanwijzing, dat het wel terdege klopt: 3x 14.

Getalswaarden zijn in de Bijbel zeer belangrijk.
3 is het getal van de Goddelijke Drieëenheid, staat in de hele Bijbel.
14 is 2 x 7. Dus de tweede vorm van een volheid.
De 1e 7 (volheid) is de Vader
De 2e 7 (volheid) is de Zoon
De 3e 7 (volheid) is de Heilige Geest.

Openbaring 3:1: "En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods (de volheid van de Heilige Geest) en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood".

Dus de conclusie is: de Rabbijnen die deze geslachtsregisters bekritiseren hebben het in z'n geheel mis.

De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God.
Op enkele vertaalfouten, dient men er van uit te gaan, dat de Bijbel Gods Woord IS!

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl