Vraag en Antwoord

“De Drie-eenheid Gods, hoe moet ik dat zien?”

Een duidelijk antwoord geeft 1 Tim. 3:16. (niet te verstaan met het menselijke verstand). Hoewel het woord "Drie-eenheid" in de Bijbel niet wordt gebruikt, komen wij evenwel in de Bijbel, in verband met God, het woord "persoon" tegen, toch leert en openbaart ons de Schrift de Drie-enige God.

De Drie-eenheid bestaat daarin, dat in het ene Goddelijke wezen drie verschillende personen zijn, namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest.  Deze drie zijn in Wezen, Majesteit en Eigenschappen één.

Naar Zijn Wezen is er maar één God, maar in dit ene Goddelijke Wezen zijn drie verschillende personen. Ieder van deze personen is werkelijk God, dus niet drie Goden. In Genesis 1:26, waar de Here spreekt: "laat ons mensen maken" leert de Drie-eenheid. In Efeze 4:4-6 wordt over één Geest, één Heer en één God en Vader gesproken.

In Matt. 3:16-17 staat: "Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb". In Matt. 28:19a staat: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes".

In 2 Cor. 13:14 staat: "De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen". In Ef. 2:17-18 staat: "En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart (de heidenen), en vrede aan hen, die dichtbij waren (de Joden); want door Hem (Jezus Christus) hebben wij beiden (Jood en heiden) in één Geest (de Heilige Geest) de toegang tot de Vader (God de Vader)".

En tot slot 1 Petrus 1:2: "de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot de gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus".

De Heilige Geest zou geen God zijn? Hoe kan Hij dan "spreken", "afzonderen", "straffen", "overtuigen", "verheerlijken" en noemt u maar op. Lees en vergelijk maar eens Handelingen 13:2 met Joh. 16:7-14. Deze dwaalleer, dat de Heilige Geest geen God zou zijn, komt van de Branham beweging. Maar wij moeten haar weerleggen, want wij geloven volgens de Schrift in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest: één God.

Jehovagetuigen loochenen ook deze waarheid. Zij beginnen zelfs te spotten en te lasteren en spreken van drie Goden, omdat zij met hun beperkte opname capaciteit, die ons nu eenmaal eigen is door de inwonende zonde, met het verstand niet kunnen vatten, dat Hij, God de Vader, van Eeuwigheid de Initiatiefnemer van ons Heil is, dat Jezus Christus in de volheid des tijds aan het Kruis van Golgotha de Uitvoerder van het Heilsplan is en dat de Heilige Geest volgen Efeze 1:13. Verzegelaar van het Heil in onze harten is. Daaruit blijkt ook duidelijk, dat geen Persoon van de Godheid van de andere gescheiden kan en wil zijn. Men kan God de Vader niet eren, als men niet in de Zoon gelooft.

Joh. 5:23: "opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft". Men kan niet in de Zoon geloven als men Hem losmaakt van de Heilige Geest.

Is daarmee het Geheimenis van de Drie-eenheid verklaard? ?Als ik het u kon verklaren, dan zou ik God verklaren, en wie God zou kunnen verklaren, die zou zelf God zijn.

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl