Vraag en Antwoord

“Is Jezus ook God?”

JA. In het Nieuwe Testament maakt de Here Jezus er aanspraak op God te zijn. Hij doet dit door aan Zichzelf eigenschappen toe te schrijven, die alleen God Zelf kan bezitten.

Alwetendheid in Matteüs 12:25.
Alomtegenwoordigheid in Matteüs 28:20.
Almacht in Matteüs 28:18

De Here Jezus doet bovendien dingen die God alleen kan doen:

Hij vergeeft zonde.
Wekt doden op.
Hij is de Schepper en Onderhouder van het gehele heelal.  (Col. 1:17 + Openb. 3:14)
Hij zal in de toekomst het oordeel over de wereld vellen. (Joh. 5:27)

Bovendien zegt de Schrift:
Johannes 1:1-4: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is". Genesis 1:26: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld". 1 Tim. 3:16: "En buiten twijfel, groot is het geheimenis der Godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees". Openbaring 1:8: "Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, (Grieks: archy = eersteling) die is en die was en die komt, (Grieks: erchomai = terugkeren) de Almachtige".

Ook hier weer de drie: alfa - omega - de Almachtige. Het boek "de Openbaring van Jezus Christus" staat er vol mee, van deze drie eenheden.
Heel de Bijbel door getuigd God, dat Hij een Drie-enig God is.
Alles wat Hij doet is in drieën.

De mens is gemaakt naar Zijn Beeld: geest (1), ziel (2) en lichaam (3).
 
Ook satan is drieënig, hij aapt God in alles na..

1. de draak - de anti god
2. het beest - de anti christ
3. de valse profeet - de anti geest.

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl