Vraag en Antwoord

“Mogen wij tot de Heilige Geest bidden?”

Neen, de Heilige Geest moet men niet aanbidden. Het is veeleer zo, dat de Heilige Geest het Lam Gods verheerlijkt, opdat wij, door de Heilige Geest, Jezus en de Vader kunnen aanbidden. Dat leert het Nieuwe Testament zeer duidelijk.

In Rom. 8:26 staat: "En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtigen". De brief van Judas vermaant ons in vers 20b: "en door te bidden in de Heilige Geest". Wij bidden tot de Vader in de Naam van Jezus, zoals de Here Jezus het ons herhaaldelijk geboden heeft. Joh. 15:16b: "opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in Mijn Naam". Joh. 16:23-24: "En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn Naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij".

 

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl