Vraag en Antwoord

“Welk evangelie behoren de dienstknechten Gods nu te prediken?”

Het evangelie van het koninkrijk Gods werd gepredikt vóór en was gericht tot de mensen, die, toen Jezus op aarde was, in Israël leefden, opdat zij zich zouden bekeren om in te kunnen gaan in het aardse Koninkrijk, dat de Here Jezus zou oprichten. Dit evangelie is o.a. verkondigd door Johannes de Doper, door de Here Jezus, daarna door de twaalven en ook door de zeventigen. Het is de verkondiging van het aardse Koninkrijk, waarvan Christus de Koning is en het was dus speciaal bedoeld voor de verloren schapen van het huis Israëls.

Na de Pinksterdag zien wij, hoe het evangelie der genade, der behoudenis door de apostelen verkondigd wordt. Daarna heeft de Here Jezus aan Paulus een voortgezet evangelie geopenbaard, wat de Schrift noemt: "het evangelie van de Heerlijkheid van Christus", en dit was een groot geheimenis.

In de Openbaring van Jezus Christus is ook nog sprake van het eeuwig evangelie, dat het enige evangelie is, dat door engelen aan de schepping verkondigd wordt, en dat inhoud, dat God de Schepper is, en dat allen zich voor die Schepper moeten buigen. Maar wij bepalen ons speciaal bij het evangelie, dat Paulus bracht, dat dus niet alleen bestond uit het evangelie der genade, maar ook uit het evangelie van de Heerlijkheid van Christus.

Door het evangelie der Genade, verkondigt in de kracht van Gods Geest door gezalfde dienstknechten, die door God daarvoor bestemt zijn, worden vele zondaars gered en behouden en gemaakt tot kinderen van God. Johannes zegt immers: "Zo velen Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven een kind van God te worden". Dat is het evangelie der Genade, dat de dienstknechten dienen te prediken aan de wereld, aan zondaren, opdat zij zich bekeren en wedergeboren zullen zijn in de Naam van de Here Jezus, en zo behouden worden.

Maar het evangelie, dat Paulus daarbij predikt, wat aan hem bijzonder was toevertrouwd, is het evangelie van de Heerlijkheid van Christus, en dat wordt gericht tot hen, die wedergeboren zijn met het doel, dat vele zonen tot heerlijkheid gebracht worden. Zo staat het in Hebreeën 2:10. In 1 Cor, 2:7 zegt Paulus nog meer. Hier gaat het dus om de heerlijkheid, niet om de behoudenis.

Het evangelie der Genade was reeds bekend bij de twaalven, maar het evangelie van de Heerlijkheid Gods is pas later bekend geworden en in het bijzonder door de apostel Paulus. In Hand. 26:15-18 vinden wij, waarvoor deze bijzondere openbaringen van de Here Jezus aan de apostel Paulus toevertrouwd wordt. Vergeving van zonden, dit is het evangelie der Genade; een erfdeel onder de geheiligden zullen ontvangen, is het evangelie der Heerlijkheid.

Wij lezen ook in Ef. 3:2-7, dat Paulus een heel bijzondere bediening heeft gehad. Hier zien wij dus, waar het om gaat: dat de heidenen behouden zullen worden? Neen, dat was geen geheimenis. Dat de heidenen zalig konden worden door het geloof? Nee, want dat was ook bij de andere apostelen bekend. Het geopenbaarde geheimenis is, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de Heerlijkheid van Christus, medeleden van het Lichaam van Christus en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dat is het wonderlijke!

Maar dat evangelie is echter in Gemeenten heel weinig bekend en er wordt zelden over de dienstknechten over gesproken. Paulus gaat verder in vers 8 en 9 van Efeze 3.
Een wonderbare bediening had Paulus dus ontvangen!

Tot zover een beperkt overzicht wat wij de dienstknechten Gods dienen te prediken.

Bijbelstudie Centrum – FAQ@bijbelstudiecentrum.nl